Stadgar

Stadgar för Piteå Landsbygdsforum antagna på årsmötet 14/4 2024

 • 1 Föreningens namn och säte

Föreningens namn är Piteå Landsbygdsforum.

Organisationsnummer: 898801-2467

Föreningens styrelse har sitt säte i Piteå kommun

 • 2 Föreningens syfte och ändamål

Landsbygdsforum företräder landsbygdens föreningar i Piteå landsbygd.

Landsbygdsforum skall vara en länk mellan kommunen och byarna och verka för en levande landsbygd samt fungera som landsbygdens samtalspartner till kommun, myndigheter och organisationer m fl.

Landsbygdsforum skall driva frågor som berör byarnas gemensamma intressen och med hjälp av media belysa aktuella landsbygdsfrågor.

Landsbygdsforum skall samverka med företag och organisationer som är intresserade av att sprida sin verksamhet ut på landsbygden.

Landsbygdsforum skall fungera som ett kontaktnät mellan olika aktörer, samt aktivt verka som en samverkanspart i de projekt som aktörerna och Piteå Landsbygdsforum sluter avtal om.

Landsbygdsforum skall vara religiöst och partipolitiskt obundet.

 • 3 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, på det sätt som styrelsen beslutar.

 • 4 Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 • 5 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 • 6 Årsmötets tidpunkt, plats och kallelse

Årsmötet hålls årligen senast under juni månad. Därutöver kan ett extra årsmöte hållas när styrelsen anser att det behövs och när det, för behandling av en viss fråga, skriftligen begärs av revisor eller av minst en tredjedel (1/3) av föreningens medlemmar.

Årsmötet hålls på ort och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte och förslag till föredragningslista, ska ske sociala medier, nyhetsbrev eller via e-mail senast tre (3) veckor före årsmötet.

Årsmötet får endast avgöra ärende som varit upptaget i kallelsen till mötet.

 • 7 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt.

 • 8 Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande samt lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter och två (2) suppleant. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. 

 • 9 Valberedning

Valberedningen består av 3 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen skall senast 3 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 1 vecka före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av landsbygdföreningen.

Önskvärt är att alla landsbygdsområden ska vara representerade i styrelsen. Landsbygdens föreningar utser, i första hand, sin lokala representant eller alternativt lämnar förslag på någon lämplig person. Varje föreslagen person ska vara tillfrågad innan. 

 • 10 Rösträtt

Röstberättigade medlemmar i Piteå Landsbygdsforum är landsbygdens föreningar samt deras medlemmar.

En (1) röst per närvarande förening. 

 • 11 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses 2 revisorer och 1 suppleant. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 • 12 Motioner

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 • 13 Beslut

Beslut vid årsmötet fattas, där dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, dock sker avgörandet vid personval genom lottning.

Ledamot av styrelsen och suppleant får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken han är ansvarig, och inte heller i val av revisor.

 • 14 Ärenden vid årsmötet

        Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

   1   Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

   2   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

   3   Val av protokolljusterare och rösträknare.

   4   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

   5   Fastställande av dagordning.

   6a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

   6b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

   7   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

   8   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidsperiod revisionen avser.

   9   Fastställande av medlemsavgifter.

   10 Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

   11 Val av

        a            föreningens ordförande för en tid av 2 år.

        b            halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

        c             Eventuellt fyllnadsval om styrelsen utökas till åtta (8) ledamöter

        d            två (2) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.

        e            2 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

   12 Ersättningar/Arvoden.

   13 Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut får INTE fattas i en övrig fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 • 15 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 • 16 Stadgeändring

 För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

 • 17 Upplösning av förening och fördelning av eventuella tillgångar

För upplösning av föreningen och fördelning av eventuella tillgångar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall även beslutas om hur dess behållna tillgångar ska disponeras och föreningens handlingar mm skall arkiveras på Föreningsarkivet. Eventuella tillgångar fördelas mellan landsbygdens föreningarna som ingår i Piteå Landsbygdsforums nätverk enligt årsstämmans beslut.


Sidan ändrad 2024-04-17