Markbygden

Sidan ändrad 2021-04-21

Näringsliv Sysselsättning

Inom Markbygden finns 22 registrerade företag varav 7 är aktiebolag. Den största enskilda arbetsgivarenär Norrbottens Bildemontering i Storsund med över 20 anställda.

Större delen av Markbygden utgörs av skogsmark. Skogsbruket utgör en viktig näring i området.

Vindkraftsområde i stora delar av Markbygden

Hela projektet i det väldiga skogsområdet mellan Lillpite och Koler är beräknat till 70 miljarder kronor.

Det första ställverket togs i drift under 2013. Det är kopplat till den första etappen och ca 100 vindkraftverk är färdigställda t.o.m 2018. Under 2019 kommer ca 300 verk i etapp 1 att färdigställas.

Svenska kraftnät har satsat 85 miljoner på att bygga ett andra ställverket i projektet. Det andra ställverket är en förutsättning för att den andra etappen av vindkraftparken ska kunna byggas.

I etappen 2 med totalt ca 240 verk kommer ca 70 verk att byggas 2019. Etapp 3 har inte påbörjats.

Utöver detta finns Dragaliden med 12 verk och Storblåliden med f n 2 verk. Totalt ska upp till 1101 vindkraftverk byggas enligt planen.

Befolkning / Service

Befolkningsutvecklingen i området har varit negativ. Åldersfördelningen avviker frånkommunen i övrigt genom det stora överskottet av

äldre personer. Kommundelen redovisar även enmindre andel i åldersgruppen 0 - 50 år. Förvärvsfrekvensen är betydligt lägre än för kommunen i övrigt.

Både den allmänna och den enskilda servicenivån är låg i området. Livsmedelsbutik med bensinförsäljning finns i Långträsk. I Långträsk finns även ett motell.

Natur

Flera olika områden med höga naturvärden finns i Markbygden. Det är allt från naturskogar, vattendrag, våtmarker och berg. Äldre skog finns bl.a. i områdena kring Torrbergstjärn. Sex naturreservat finns i landsbygdsområdet. Flera vattendrag rinner genom området, bl.a. Lillpiteälven, Rokån, Åbyälven/Klubbälven och Långträskån. Lekvandringen av lax och havsöring har varit bättre och Lillpiteälven och Åbyälven samt biflöden till Byskeälven och Piteälven har potential att bli ännu bättre för lax och havsöring. Flodpärlmusslor förekommer i Markbygden men föryngringen är dålig. Byskeälven, Piteälven och Åbyälven är Natura 2000-områden och där ingår även biflöden och sjöar i deras avrinningsområden.

Kulturhistoria Fritid

Markbygden präglas av en rik kulturell historia och storslagen natur, bra fiske och bärmarker. Gamla skolan i Gråträsk, numera byagård, kapellet, kanotleder, Nasaleden från kust till fjäll och Roka viltvatten är attraktiva besöksplatser.

Malmbrytning i Nasafjäll på 1630-talet medförde framdragning av den s.k. Kristinavägen mellan fjällvärlden och Piteå. Skjutsställen och nybyggen anlades efter vägen, av vilka idag endast ett fåtal är kända, t ex gammeltomterna och kavelbroar i Ersträsk. Området innehåller en rik och mångfasetterad kulturhistoria med en samisk närvaro i hela området, jordbruk i Gråträsk sedan 1500-talet, kronotorp, nybyggen och, med järnvägens framdragning  på 1890-talet, stationsorter.

Gråträsk är en by i västligaste delen av Piteå kommun i södra Norrbotten nära lappmarksgränsen. I den lilla sjön Tjautjer, belägen 2,5 kilometer sydsydväst om Gråträsk by, gjordes 1897 ett arkeologiskt fynd som har blivit känt som Gråträskfyndet. Det består av nästan 1 000 föremål av silver, brons och tenn från perioden 750–1350 e.Kr. och antas ha placerats i sjön på 1300- eller 1400-talet. I allmänhet har detta tolkats som ett samiskt offerplatsfynd.
Gråträsk har också en sevärd kyrka

Byaförening:

GRÅTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING

Kontaktperson:

Gert Granberg, ordf..

Telefon:

073-047 44 76

E-post:

Byagård:

Gråträsk byagård

Besöksadress:

Gråträsk 21

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Högbacken och Risnabben är två mindre byar som ligger efter väg 373 (Arvidsjaurvägen)  mellan Långträsk och Gråträsk. Trots sin ringa storlek finns här 5 registrerade företag, de flesta inom skogsnäring.

Byaförening:

HÖGBACKEN-RISNABBENS BYAGÅRDSFÖRENING

Kontaktperson:

Arne Wiklund, ordf

Telefon:

070-642 48 42

E-post:

Byagård:

Högbacken-Risnabbens byagård

Besöksadress:

Högbacken

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Koler ligger nv om Lillpite efter väg 543. Fram till och med 2000 klassades den som en småort.

Rälsen för stambanan genom Övre Norrland lades både söderifrån och norrifrån och de båda rälsläggarlagen möttes 6 december 1893 i Koler. Platsen är markerad med en minnessten.

I nutid är Koler mest känd för den vindkraftsutbyggnad som gjorts och kommer att göras i området.

Byaförening:

KOLER INTRESSEFÖRENING

Kontaktperson:

Carina Kelly, ordf

Telefon:

070-209 63 33

E-post

Byagård:

Koler byagård

Besöksadress:

Rallarvägen 10

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Nej

Åselet ligger mycket nära Älvsbyns kommungräns, norr om Koler och Södra Brännträsk. Samhället har inte några åretruntboende men en nybildad (2019) byaförening som bl a färdigställt en grillkåta finansierad av vindkraftsmedel.

Byaförening:

ÅSELETS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Annika Lundgren, ordf

Telefon:

070-280 80 76

E-post:

Byagård:

Nej

Besöksadress:

Nej

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Långträsk är en relativt ny ort som bildades i samband med utbyggnaden av stambanan. Under andra världskriget transporterades sårade tyska soldater genom Sverige med den så kallade permittenttrafiken. Svårt skadade soldater kunde få vård i svenska krigssjukhus i Norrbotten varav ett låg i Långträsk. Sjukhuset, som stod klart 1935, hade 190 platser och 50 anställda och kompletterades senare med en sjukhusbarack med ytterligare 36 platser. Läs mer om Långträsk här.

Byaförening:

LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Monica Öberg, ordf.

Telefon:

0911-22 02 41, 070-549 29 38

E-post:

Byagård:

Logen

Besöksadress:

Filaregränd 6

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Nej

Mandträsk ligger väster om Koler. Samhället har några få åretruntboende och en nybildad (2020) byaförening.

Byaförening:

MANDTRÄSK BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Dan Gustavsson, ordf.

Telefon:

070-316 00 89

E-post:

Klicka här

Byagård:

Nej

Besöksadress:

Nej

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Storsund är en mindre ort och ett tidigare stationssamhälle vid Norra Stambanan. Orten är omringad av sjöarna Gammelträsket, Bastaträsket och Kallträsket som tillsammans med vattendragen utgör viktiga delar av naturen kring Storsund och är en del av Piteälvens Natura 2000-område.

Byaförening:

STORSUNDS BYAFÖRENING

Kontaktperson:

Sune Nyberg, ordf.

Telefon:

070-532 77 01

E-post:

Byagård:

Storsunds byagård

Besöksadress:

Storsundsvägen 10

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Tällträsk-Persberg ligger mycket nära Älvsbyns kommungräns, norr om Koler och Södra Brännträsk. Här finns en badstrand som den nybildade (2020) intresse-föreningen tar hand om. Här har också Lillpite Fiskeförening sin huvudsakliga verksamhet.

Byaförening:

TÄLLTRÄSK-PERSBERG INTRESSEFÖRENING

Kontaktperson:

Kent Hedkvist, ordf

Telefon:

070-567 00 26

E-post:

Byagård:

Nej

Besöksadress:

Nej

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Nej

Facebookgrupp:

Nej

Byautvecklingsgrupper

i alfabetisk ordning

ALTERDALENS  BYGDEFÖRENING

ARNEMARKS INTRESSEFÖRENING BLÅSMARKS HEMBYGDSFÖRENING

BODSJÖNS BYAHUSFÖRENING

BÖLE HEMBYGDSFÖRENING

GRÅTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING

HARRBÄCKENS BYAGÅRDSFÖRENING

HEMMINGSMARKS BYAFÖRENING

HÅKANSÖ BYAGÅRD

HÄLLESTRÖMS  BYAFÖRENING

HÖGBACKEN-RISNABBENS MEDBORGARHUSFÖRENING

HÖGLANDSNÄS FRISKA VILJOR

JÄVRE  HEMBYGDSFÖRENING

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

KLUBBFORS HEMBYGDSFÖRENING

KOLER INTRESSEFÖRENING

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

 

LAKAFORS-PÅLMARKS INTRESSEFÖRENING

 

LILLPITE HEMBYGDSFÖRENING

LÅNGNÄS IDÉELLA  FÖRENING

LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

NORRFJÄRDENS HEMBYGDSFÖRENING

NORRFJÄRDENS FOLKETSHUSFÖRENING

PITSUND-HÖGSBÖLE  BYAFÖRENING

PÅLBERGETS  BYAFÖRENING

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING

ROSVIKS BYAUTVECKLINGSFÖRENING

SELSBORGS BYA- OCH VATTENFÖRENING

SIKFORS HUSMODERSFÖRENING

SIKFORS  INTRESSEFÖRENING

SJULNÄS BYAFÖRENING

SJULSMARKS FOLKETSHUSFÖRENING

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

   

SKOMANSTJÄLENS 

BYASTUGEFÖRENING

 

STORSUNDS BYAFÖRENING

STRIDHOLMS BYGDEGÅRDSFÖRENING

SVENSBY HEMBYGDSFÖRENING

SÖDRA HOLMFORS  BYGDEFÖRENING

TRUNDÖNS  BYAGÅRDSFÖRENING

YTTERSTA HEMBYGDSFÖRENING

ÅTRÄSK BYGDEFÖRENING

Byalag

i alfabetisk ordning

HÖGSBÖLESKIFTES SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

LILLPITE BYAMÄN

LÅNGVIK BYASAMFÄLLIGHET

PITE-LÅNGNÄS BYASAMFÄLLIGHET

PULTVIKSBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ROSVIKS BYASAMFÄLLIGHETS-FÖRENING

SJULSMARKS BYASAMFÄLLIGHETS-FÖRENING

SMÅSKÄRSUDDSVÄGENS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SVENSBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TOMTÄGARNASSAMFÄLLIGHETS-FÖRENING (Pultviken)

ÖSTRA KLUBBVIKEN