Piteå Landsbygdsforum

Piteå Landsbygdsforum - för landsbygdens talan

På landsbygden och i de lokala byautvecklingsgrupperna läggs det ner ett omfattande ideellt engagemang. Detta görs för att få en möjlighet att bo kvar men också för att locka till sig inflyttare. Det finns därför ett stort behov av att i närheten få tillgång till/bibehålla service, skolor, kommunikationer mm som gör livet på landet attraktivt.


Den urbana trenden som pågår i samhället är inte en "fysisk naturlag" utan det finns en möjlighet att påverka utvecklingen i en dialog med myndigheter, organisationer mm genom att få dem att se landsbygen som en möjlighet och inte som en belastning. Piteå Landsbygdsforum är en idell förening med ett övergripande syfte att, i demokratisk ordning, föra fram landsbygdens behov och utvecklingsmöjligheter till dem som fattar beslut.

Piteå Landsbygdsforum vill

  • Verka för en infrastruktur i form av vägar, kollektivtrafik, elförsörjning och kommunikationsnät för såväl tele som IT.
  • Byarna behöver tillgodoses med offentliga lokaler och hjälp med uppvärmning och underhåll.
  • Arbeta målmedvetet för att behålla den yngre generationen och göra dem delaktiga i bygdens framtid. Ta tillvara och utveckla landsbygds-befolkningens kreativitet och kunnande.
  • Låta nya idéer och impulser växa fram och ta dem till sig för bygdens utveckling.
  • Arbeta för att skapa framtidstro ute på landsbygden.
  • Arbeta för att behålla en basservice på landsbygden.
  • Öka miljömedvetenheten på landsbygden med hjälp av och genom Agenda 21.