Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling sker på många olika plan, lokalt, regionalt och nationellt. Det handlar om det som sker i byarna som de lokala byagrupperna utför och lokala bygderåd i den egna kommunen varav  Piteå Byaforum är ett exempel på. Regionalt samlas dessa lokala aktörer i en regional grupp som i Norrbotten representeras av Hela Sverige Ska Leva, Norrbotten (tidigare kallad Norrbottens bygderåd). Hela Sverige Ska Leva är en riksorganisation och detsamma gäller Landsbygdsnätverket. Jordbruksverket är den statliga myndighete som har landsbygdsutveckling som sitt uppdrag. Under respektive rubrik beskrivs dessa organisationer närmare.


Landbygdsutveckling bedrivs i första hand av landsbygdsbor som på eget initiativ och med goda idéer driver projekt av skilda slag. Goda idéer och ideella insatser är en förutsättning i många fall men utan kontanta medel bedrivs ingen utveckling. Därför finns här också en sida som beskriver var man kan söka pengar under rubrikena Projektmedel.