Rosvik

Sidan ändrad 2021-12-17

Allmänt

Befolkningsutvecklingen i området har varit tämligen stabil under åren 2012 – 2018 då befolkningen ökat med ca 3,9 %.  Ökningen är störst i åldersgruppen 0 - 19 år och 65+.  Ökningen har skett främst i Rosviks omland där tidigare sommarhus blivit åretruntboende.
Förvärvsfrekvensen är lika med kommunen i övrigt.

Rosvik har en väl utbyggd service. Orten ligger inom bekvämt pendlingsavstånd till både Piteå och Luleå.

Förskola, Utbildning och Kompetens

I Rosvik finns idag kommunal förskola samt grundskola i klasserna f-6. Klasserna 7-9 går på Porsnässkolan i Norrfjärden.

Omsorg / Trygghet

I Rosvik finns kommunens Rosågränd med 18 lägenheter för äldre i särskilt boende. I byn finns också en personallokal för dem som utför hemtjänst till ett tjugotal äldre i Rosviksområdet. Socialtjänstens trygghetstelefoner finns att tillgå för vissa personer med bedömt behov, som bor i eget boende. Äldreomsorgens nattpatruller tillgodoser behovet av insatser i enskilda hem under kvällar och nätter.

Kultur / Fritid

Idrott, friluftsliv och kultur utgör viktiga förutsättningar för människors hälsa och livskvalité. I Långvik låg tidigare ett glasbruk. I Långviks byagård finns en utställning om glasbrukets epok. I Rosviksområdet finns ett starkt föreningsliv med ett väl utvecklat samarbete över föreningsgränserna och mellan det lokal föreningslivet och kommunen.

Den traditionella bebyggelsen med enkelstugor, parstugor och hela Norrbottensgårdar har under 1900-talets första hälft förtätats med egnahem. Fäbodstället Rosviksbodarna användes från 1600-talet och långt in på 1900-talet. Idag är området lätt tillgängligt i närheten av väg E4.

Kustområdet vid Trundön är småskaligt och mångformigt med enbackar och en hävdgynnad flora.

Byaförening:

ROSVIKS BYAUTVECKLINGSFÖRENING

Kontaktperson:

Leif Edström

Telefon:

0911-20 663 84, 070-315 30 13

E-post:

Klicka här

Byagård:

Nej

Besöksadress:


Hemsida:

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Rosvik, den ljusa byn vid kusten, är bland de största byarna i Piteå kommun. Här finns det god service med förskola, skola, äldreboende, livsmedelsbutik, caféer, kyrka etc. Här bor man i villa eller hyreshus och har bra kommunikationer till Piteå och Luleå där man oftast jobbar.

Det finns ett omfattande föreningsliv och många varierande möjligheter till motions- och fritidsaktiviteter.

Om detta och mycket mer kan du läsa på Rosviks hemsida.

Byalag:

ROSVIK BYASAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kontaktperson:

Lars-Erik Andersson

Telefon:

0911-20 61 85, 070-300 78 95

E-post:

Näringsliv / Sysselsättning

I Rosvik med omnejd finns 157 registrerade företag varav 33 är Aktiebolag. För Landsbygdsområde Rosviks del, ligger styrkan i mängden företag samt närheten till både Piteå och Luleå.

Infrastruktur

Den starkt trafikerade väg E4 passerar genom området. De många fritidsboende vid kusten passerar genom Rosviks by på väg mot E4. Genom eller förbi Rosvik åker ett stort antal bussar varje dag som åker bl a mellan Piteå och Luleå. Det är alltså inga problem att ta sig till och från Piteå/Luleå med buss om man bor i Rosvik.

Boende

Större delen av bebyggelsen består i småhus från olika tidsperioder. Det finns planlagda områden med lediga tomter för den som vill bygga nytt. Det finns också ett större antal flerfamiljs hus och planlagt område för att bygga fler sådana.

Natur

Flera områden som är intressanta ur naturvårdssynpunkt är knutna till områdets kustmiljöer. Grund- och strandområdena håller höga naturvärden och vikarna i området är välbesökta av flyttfåglar under våren. Vid gränsen mot Luleå finns ett större sammanhängande område med en mosaik av värdefulla våtmarker, äldre skogar och tjärnar. Inget naturreservat finns inom den del av landsbygdsområdet

som ingår i översiktsplanen. Rosån är en vacker liten skogså som rinner genom området men vissa år är det tyvärr så surt vatten att det slår ut fiskbestånden och delar av bottenfaunan. Av den drygt tre mil långa kuststrandlinjen som ligger inom landsbygdsområdet är drygt en och en halv mil, oexploaterad och fri från bebyggelse.

Vid Tetberget finns ett särskilt värdefullt naturområde där orkidéer blommar vid midsommartid..

Trundön är en stor ö som blivit större då den "växt ihop" med Berkön och andra mindre holmar. Det är en av de få öarna i Piteå skärgård som har haft åretruntboende och det under en lång tidsperiod. Här finns det Norrbottensgårdar vid sidan av ett stort antal sommarstugor.

På fastlandssidan finns Trundavan på bägge sidor längs Trundövägen.

I sundet, vid bron till Trundön, ligger Trundöns byagård. Här erbjuds det bl a Skärgårdskvällar under juli månad.

Byaförening:

TRUNDÖNS BYAGÅRDSFÖRENING

Kontaktperson:

Malin Nordlund, ordf

Telefon:

072-586 75 09

E-post:

Byagård:

Trundöns byagård

Besöksadress:

Trundösundet

Hemsida:

Nej

Facebooksida:

Facebookgrupp:

Byalag:

LÅNGVIKS BYASAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kontaktperson:

Lars-Åke Nording

Telefon:

070-371 51 77

E-post:

Byalag:

PULTVIKSBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kontaktperson:

Ingemar Larsson

Telefon:

070-343 42 47

E-post:

Byalag:

TOMTÄGARFÖRENINGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Pultviken)

Kontaktperson:


Telefon:


E-post:


Byalag:

TRUNDÖN-TRUNDAVAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Kontaktperson:


Telefon:


E-post:


Byautvecklingsgrupper

i alfabetisk ordning

ALTERDALENS  BYGDEFÖRENING

ARNEMARKS INTRESSEFÖRENING BLÅSMARKS HEMBYGDSFÖRENING

BODSJÖNS BYAHUSFÖRENING

BÖLE HEMBYGDSFÖRENING

GRÅTRÄSK HEMBYGDSFÖRENING

HARRBÄCKENS BYAGÅRDSFÖRENING

HEMMINGSMARKS BYA- OCH TRIVSELFÖRENING

HÅKANSÖ BYAGÅRD

HÄLLESTRÖMS  BYAFÖRENING

HÖGBACKEN-RISNABBENS MEDBORGARHUSFÖRENING

HÖGLANDSNÄS FRISKA VILJOR

JÄVRE  HEMBYGDSFÖRENING

JÄVREBODARNAS BYAGÅRDSFÖRENING

KLUBBFORS HEMBYGDSFÖRENING

KOLER INTRESSEFÖRENING

KOPPARNÄS-BERTNÄS BYGDEFÖRENING

 

LAKAFORS-PÅLMARKS INTRESSEFÖRENING

 

LILLPITE HEMBYGDSFÖRENING

LÅNGNÄS IDÉELLA  FÖRENING

LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

NORRFJÄRDENS HEMBYGDSFÖRENING

NORRFJÄRDENS FOLKETSHUSFÖRENING

PITSUND-HÖGSBÖLE  BYAFÖRENING

PÅLBERGETS  BYAFÖRENING

ROKNÄS-STOCKBÄCKENS BYAFÖRENING

ROSVIKS BYAUTVECKLINGSFÖRENING

SELSBORGS BYA- OCH VATTENFÖRENING

SIKFORS HUSMODERSFÖRENING

SIKFORS  INTRESSEFÖRENING

SJULNÄS BYAFÖRENING

SJULSMARKS FOLKETSHUSFÖRENING

SJULSMARK-LÅNGTRÄSK BYAFÖRENING

   

SKOMANSTJÄLENS 

BYASTUGEFÖRENING

 

STORSUNDS BYAFÖRENING

STRIDHOLMS BYGDEGÅRDSFÖRENING

SVENSBY HEMBYGDSFÖRENING

SÖDRA HOLMFORS  BYGDEFÖRENING

TRUNDÖNS  BYAGÅRDSFÖRENING

YTTERSTA HEMBYGDSFÖRENING

ÅTRÄSK BYGDEFÖRENING

Byalag

i alfabetisk ordning

HÖGSBÖLESKIFTES SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

LILLPITE BYAMÄN

LÅNGVIK BYASAMFÄLLIGHET

PITE-LÅNGNÄS BYASAMFÄLLIGHET

PULTVIKSBERGETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ROSVIKS BYASAMFÄLLIGHETS-FÖRENING

SJULSMARKS BYASAMFÄLLIGHETS-FÖRENING

SMÅSKÄRSUDDSVÄGENS  SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SVENSBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TOMTÄGARNASSAMFÄLLIGHETS-FÖRENING (Pultviken)

ÖSTRA KLUBBVIKEN